Procedury postępowania przy realizacji zadań w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku

DrukujGeneruj PDF

ZARZĄDZENIE Nr  34 /2016

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łasku

z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia procedur postępowania przy realizacji zadań
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku

Na podstawie § 2 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania następujące procedury załatwiania spraw
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku:

 1. Procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Procedury monitorowania wspierania rodzin problemowych stanowiące załącznik Nr  2 do niniejszego zarządzenia,
 3. Procedury wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 4. Procedury postępowania w sprawach dotyczących kierowania osób do domów pomocy społecznej stanowiące załącznik Nr  4 do niniejszego zarządzenia.
 5. Procedury przyjmowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy
  w Łasku stanowiące załącznik Nr  5 do niniejszego zarządzenia.
 6. Zasady postępowania przy realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 7. Procedury załatwiania spraw związanych z przyznaniem dodatku mieszkaniowego  stanowiące załącznik Nr  7 do niniejszego zarządzenia.
 8. Procedury załatwiania spraw związanych z przyznaniem dodatku energetycznego stanowiące załącznik Nr  8 do niniejszego zarządzenia.
 9. Procedury organizowania pochówku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku   stanowiące załącznik Nr  9 do niniejszego zarządzenia.
 10. Procedury organizowania prac społecznie użytecznych stanowiące załącznik Nr  10 do niniejszego zarządzenia.
 11. Procedury organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i  wniosków
  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku stanowiące załącznik Nr  11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do przestrzegania ustalonych procedur zobowiązuje się Kierowników Działów, Sekcji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku oraz pracowników im podległych w ramach przyjętej struktury organizacyjnej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.