Sprawienie pogrzebu

DrukujGeneruj PDF

Sprawienie pogrzebu realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku

1. Informacje ogólne

O sprawienie pogrzebu mogą się ubiegać osoby zobowiązane do pochówku, pozostające w trudnej sytuacji materialnej i nie mające uprawnień do ubiegania się o uzyskanie świadczenia związanego ze śmiercią lub pogrzebem na podstawie odrębnych przepisów.

Pochowanie zwłok następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu.

Ośrodek dokonuje pochowania zmarłego, jeżeli zwłoki nie zostaną pochowane przez inne uprawnione osoby lub podmioty o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 912).​

2. Tryb udzielania pomocy

Dokonanie niezbędnych czynności związanych z pogrzebem Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zleca firmie prowadzącej usługi pogrzebowe zgodnie z podpisaną umową na realizację usług pogrzebowych tj. Firmą Pogrzebową „Bulzacki” PHU s.c. – D.K. Bulzaccy, 98-100 Łask, ul. Wąska 3 do wysokości 4500 zł na okres od 01.01.2024 do 31.12.2024  roku.

 Sprawienie pogrzebu obejmuje podstawowe czynności z tym związane, a w szczególności:
1) załatwienie formalności związanych ze zgonem i pogrzebem;
2) zakup trumny lub urny wraz z akcesoriami;
3) zakup niezbędnego ubrania i obuwia, w przypadku gdy zmarły nie posiadał;
4) przygotowanie zwłok do pochówku (umycie i ubranie);
5) pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium;
6) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku;
7) wykopanie i zasypanie grobu, oznaczenie grobu tabliczką;
8) pokrycie kosztów kremacji;
9) obsługę pogrzebu;
10) inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem oraz miejscowymi zwyczajami.​

Szczegółowe ustalenia dotyczące realizacji czynności, o których mowa w ust. 2 związane ze sprawieniem pogrzebu zostaną określone w zleceniu.
Zapłaty za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury wystawionej przez firmę, której pochówek został zlecony oraz rachunku lub pokwitowania za posługę duszpasterską i inne opłaty za usługi pogrzebowe do kwoty łącznej nie wyższej niż kwota zasiłku pogrzebowego obowiązującego w dniu śmierci osoby dla której sprawiono pogrzeb.
Sprawianie pogrzebu odbywa się na cmentarzu w miejscowości zamieszkania osoby zmarłej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach pogrzeb może odbyć się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania osoby zmarłej.
Sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej bez względu na ostatnie miejsce zamieszkania oraz osoby nikomu nieznanej (NN) ma miejsce na cmentarzu wskazanym przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.
W przypadku pokrycia przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku  kosztów pogrzebu poniesione wydatki podlegają zwrotowi:
1) z kwoty zasiłku pogrzebowego z tytułu ubezpieczenia społecznego do wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu,
2) od spadkobierców z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, to:
1) w przypadkach, sprawienia pogrzebu osobie bezdomnej o ustalonej tożsamości, będącej mieszkańcem innej gminy, która zmarła lub, której zwłoki odnaleziono na terenie Gminy Łask, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku występuje do gminy ostatniego zamieszkiwania albo zameldowania na pobyt stały zmarłego o zwrot całości udokumentowanych wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu,
2) w przypadku bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Łask i którzy nie posiadali osób zobowiązanych do alimentacji koszty pogrzebu pokrywa się ze środków własnych gminy,
3) w przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków związanych z pogrzebem w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu, odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty.

3. Wymagane dokumenty

​​1. Pozwolenie na pochowanie zwłok (w przypadku, gdy sprawę prowadzi Prokuratura).
2. Akt zgonu.
3. Zlecenie na usługę pogrzebową sporządzone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku  dla zakładu pogrzebowego.

4. Sprawę załatwia

Wszelkie formalności załatwia:

Starszy specjalista pracy socjalnej – Anita Dylik, 98-100 Łask, ul. Batorego 31, pokój nr 18, tel. +48 43 671 11 92 , e-mail: a.dylik@mgopslask.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 912) .
Art. 17 ust. 1 pkt. 15, Art. 44, 96 ust. 3 Art. 102 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. 2019 poz. 1507).

Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Łask oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku poz. 2539).