FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

DrukujGeneruj PDF

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 581, 658.),

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO – OKRES ŚWIADCZENIOWY 2023/2024

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane będą od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia 2023 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 złoży wniosek wraz z dokumentami:

od dnia 01 lipca do dnia 31 sierpnia 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2023r.

od dnia 1 września do dnia 30 września 2023r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2023r.

od dnia 01 października do dnia 31 października 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31grudnia 2023 r.

od dnia 01 listopada do dnia 30 listopada 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31stycznia 2024 r.

od dnia 01 grudnia 2023 do dnia 31 stycznia 2024 r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 28 lutego2024 r.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice lub pełnoletni uczniowie.

 

Dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024:

  • obowiązek zgłoszenia uzyskania lub utraty dochodu;

- zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
- zaświadczenie od komornika o ilości ściągniętych alimentów od dłużnika w 2022r.;
- ksero nakazu płatniczego za 2022r. lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego;
- oświadczenie lub zaświadczenie o uzyskanym stypendium w roku 2022;
- zaświadczenie o opłaconych składkach zdrowotnych w 2022r. od dochodów z tytułu renty lub emerytury, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego z ZUS lub KRUS;
- dowód osobisty do wglądu,
- ewentualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka;
- ksero wyroku zasądzającego alimenty;
- oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły, że dziecko się uczy (dotyczy: szkoła ponadgimnazjalna i szkoła wyższa);
- ksero aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku pierwszorazowego.

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w szczególności zaistnienia okoliczności uzyskania dochodu lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym związanych z koniecznością ponownego ustalenia prawa do tego świadczenia, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a w konsekwencji koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 Prawo do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie 2023/2024 r. przysługuje osobie wnioskującej jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO przysługują:

  • Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki  w szkole lub szkole wyższej do czasu ukończenia 25 roku życia.
  • Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.
  • Kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 900,00 zł.
  • Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów -   nie wyższej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO nie przysługują:

  • Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo -wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie) lub osobie umieszczonej w pieczy zastępczej.
  • Zawarła związek małżeński.

Osobą uprawnioną do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na postawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych,  jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełną informację można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Batorego 31, 98-100 Łask w godzinach urzędowania, pokój nr 1  oraz pod numerem telefonu: 43 676-27-00