Usługi opiekuńcze

DrukujGeneruj PDF

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje także  osobom:

  • 1) mieszkającym samotnie, a posiadającym rodzinę oddzielnie zamieszkałą, a rodzina-małżonek, wstępni, zstępni nie mogą im takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, niepełnosprawność Iub z innych uzasadnionych przyczyn;
  • 2) zamieszkujących i gospodarujących wspólnie z rodziną, a rodzina-małżonek, wstępni , zstępni nie mogą im takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, niepełnosprawność Iub z innych uzasadnionych przyczyn;

Usługi opiekuńcze przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, po uzyskaniu przez MGOPS informacji o osobie, która wymaga pomocy, a jest jej pozbawiona.

Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.
 

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustanowiony jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14.09.2023 (Dz.U.2023, poz.1893) i aktualnie wynosi 27,70 zł.

 

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze

Osobą zajmującą się sprawami usług opiekuńczych jest Pani Jolanta Wolniak - tel. 43 675 21 97, j.wolniak@mgopslask.pl

Pracownikiem socjalnym przeprowadzającym wywiady środowiskowe u osób korzystających z usług opiekuńczych jest Pani Grażyna Sałagacka - tel. 43 675 21 97, g.salagacka@mgopslask.pl