Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

DrukujGeneruj PDF

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych, to rozwiązanie na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych na szczeblu województwa, które oferuje system zniżek, a jej posiadacze mogą skorzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy edukacyjnej na terenie całego regionu łódzkiego.

Kartę mogą otrzymać rodzice biologiczni i zastępczy, przy czym należy zaznaczyć, iż nie stosuje się kryterium dochodowego, mianowicie:
•    Karty mogą otrzymać rodzice lub opiekunowie dzieci zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie województwa łódzkiego (przy czym do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku  do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Program „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” to również szereg zniżek i ulg oferowanych, mieszkańcom województwa łódzkiego, przez jednostki samorządu województwa oraz prywatne przedsiębiorstwa, które podjęły udział w Programie. Ponadto cały czas do Programu mogą włączać się nowe instytucje i firmy, jak również samorządy, które mogłyby udzielić ulg i uprawnień rodzinom wielodzietnym zamieszkałym w województwie łódzkim.

Korzyści z posiadania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych:
a)    Karta wydawana jest bezpłatnie,
b)    Karta wydawana jest na okres 36 miesięcy,
c)    Wniosek o wydanie Karty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście,
d)    Wydrukowane Karty można odebrać osobiście lub można otrzymać pocztą na adres wskazany we wniosku, dzięki temu wszyscy mieszkańcy województwa mają ułatwiony dostęp do uzyskania Karty,
e)    Dzięki Karcie można osobiście korzystać ze zniżek i ulg oferowanych przez Partnerów Programu.

Wnioski należy składać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź,
pok. 30 (I piętro)

tel. 42 203 48 67
fax 42 203 48 17

e-mail: karta@rcpslodz.pl
więcej informacji na stronie internetowej: http://www.rcpslodz.pl