ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

DrukujGeneruj PDF

Przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z dniem 1 lipca 2013 roku z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1548 i poz. 1557).

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:
- za okresy od dnia 1 lipca 2013 roku do 14 maja 2014 roku ( tj. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy), w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku. Zasiłek za te okresy przysługuje wraz z odsetkami ustawowymi,
- od dnia 15 maja 2014 roku tj. dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których osobie ubiegającej się o zasiłek zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego bądź też na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.
Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od 1 lipca 2013 roku do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna. W dniu składania wniosku należy być wyrejestrowanym z urzędu pracy.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy świadczenie to przysługuje w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym. Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli: jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się. Wniosek należy złożyć w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 15 września 2014 roku. Jeśli w tym czasie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek powinien być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony wówczas na czas ważności orzeczenia. Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna od dnia wejścia w życie ustawy przeprowadzany jest rodzinny wywiad środowiskowy w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek. Wywiad jest aktualizowany co 6 miesięcy. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.