Pomoc materialna dla uczniów

DrukujGeneruj PDF

I. Stypendia szkolne

1. Kiedy można otrzymać i złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?

Wnioski będą wydawane od 02.08.2021 r. w pokoju nr. 1

– w nieprzekraczalnym terminie – od 01 do 15 września 2021 r. (pokój nr 14) – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, wychowanków publicznych  i niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego,

– w nieprzekraczalnym terminie – do 15 października 2021 r. – słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych  i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej, niż do 24 roku życia.

Faktury do rozliczenia stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 będą uznawane z datą wystawienia od dnia 01.07.2021 r.

2. Gdzie można otrzymać i złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?

Wnioski będzie można pobierać w szkołach lub w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku w godzinach pracy Ośrodka od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Wypełnione wnioski, wraz z kompletem wymaganych dokumentów będzie można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, w godzinach pracy Ośrodka tj. pon. – pt. od 7.30 do 15.30 pokój nr 14.

Obsługą spraw zajmuje się Pani Krystyna Stasiak (w miesiącu sierpniu 2021 r. tel. 43 676 27 00,  począwszy od miesiąca września 2021 tel.: 43 675 23 29).

3. Komu przysługuje stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, realizowanie obowiązku nauki i obowiązku szkolnego,
  a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń.

4. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie ze szkoły, do której uczeń uczęszcza, potwierdzające kontynuowanie nauki w roku szkolnym 2021/2022
 • zaświadczenia o wysokości przychodów  z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku za m- c sierpień 2021 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód brutto pomniejszony o: zaliczkę na podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne, koszty uzyskania przychodu oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób,
 • zaświadczenie z zakładu pracy,
 • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu), ewentualnie odcinek renty bądź emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 • kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS
  o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopia ostatniego nakazu płatniczego (oryginał do wglądu) oraz zaświadczenie z KRUS potwierdzające wysokość opłaconych składek za ubezpieczenie społeczne rolników – właściciel gruntów.
 • w przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne i karta podatkowa), gdy była prowadzona w 2021 roku – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie/oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu,
 • w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP – oświadczenie o braku zatrudnienia
 • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł. 

5. Prawo do otrzymania stypendium w 2021 r. przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty – 528 zł netto (tj. kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

6. Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

II. Zasiłek szkolny.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek
o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. nie więcej, niż 620 zł).