Przeciwdziałanie Przemocy Domowej

DrukujGeneruj PDF

„ Nie bój się, nie lękaj !…”
Jan Paweł II

Przemoc to proces, nie pojawiający się nagle, jest cykliczny, posiada skłonność do powtarzania się, narastania a w rezultacie nie zatrzymany przybiera na sile, jest zjawiskiem za które odpowiedzialny jest wyłącznie człowiek, przejawia się w różnych formach. Najczęściej wyróżnia się przemoc: fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną oraz polegającą na zaniedbaniu.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Domowej w Łasku został utworzony w dniu 7 lutego 2011, wówczas zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy. Podpisania dokumentu dokonali reprezentujący gminę Łask burmistrz Gabriel Szkudlarek oraz ówcześni przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łasku, oświaty, służby zdrowia oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie miasta i gminy Łask: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku, Komenda Powiatowa Policji w Łasku a także oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, szczególnie działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej oraz kuratorzy sądowi.

Pamiętaj przemoc domowa jest przestępstwem!

Zgodnie z art. 207 § 1 k.k. znęcanie się fizyczne i psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu).

Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy – zadzwoń!

 

► Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku 43 675-21-38
► Punkt Konsultacyjny   607-040-420
609-001-515
►Komenda Powiatowa Policji w Łasku 997 lub 112
► Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku 43 675 37 49
►Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" 801-120-002

                
                                                                      
                                                                                                            
                                                
                                 
 

Pliki do pobrania: