Zadania GKRPA w Łasku

DrukujGeneruj PDF

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku

z siedzibą ul. Stefana Batorego 31, 98 – 100 Łask, budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
powołana na podstawie z art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dyżur w każdą środę w godz. 8.00 – 13.00, pokój Nr 12, tel. 43 675 21 38 wew. 35, tel.  609 860 890, e–mail: gkrpa@mgopslask.pl

Skład GKRPA w Łasku:

 1. Beata Mielczarek – przewodnicząca,

 2. Jolanta Nowak – Popławska – sekretarz

 3. Rafał Dąbrowski – członek

 4. Iwona Słobodzian – członek

 5. Aneta Rybak – członek

 6. Patrycja Ligner – członek

 7. Włodzimierz Jurowski – członek
   

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 

ZADANIA KOMISJI

w szczególności:
1) podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych od alkoholu poprzez:

- inicjowanie i prowadzenie rozmów motywujących osoby uzależnione,

- kierowanie na badanie przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu lecznictwa odwykowego,

- przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym w przedmiocie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

- kierowanie do Sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

2) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1–3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

3) inicjowanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, wobec rodzin, w których występują problemy alkoholowe, w tym inicjowanie i uruchamianie procedury "Niebieska Karta" mającej na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie,

4) inicjowanie, opiniowanie i nadzorowanie realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łask,

5) opiniowanie projektów uchwał dotyczących: maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasadd usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz innych uchwał dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych,

6) współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych,

7) inicjowanie innych przedsięwzięć z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności określonych przepisami.

 

POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU

Podstawa prawna postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu określa rozdział 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zmianami).

Wzór wniosku o zastosowanie leczenia odwykowego – do pobrania na stronie MGOPS w Łasku w zakładce: "Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku"

Wniosek można złożyć listownie lub osobiście w siedzibie MGOPS w Łasku, ul. Stefana Batorego 31, 98 – 100 Łask, pokój Nr 12 bądź w sekretariacie. Mozna złożyć pismo napisane odręcznie.

Wobec kogo może zostać wszczęta procedura: zgodnie z art. 24. ww. ustawy osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 • rozkład życia rodzinnego;

 • demoralizację małoletnich;

 • uchylają się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny;

 • systematyczne zakłócają spokój lub porządek publiczny,

kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone negatywne zachowania w sferze społecznej.

O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.

Wniosek do Sądu złożyć mogą dwie instytucje:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku,

- Prokuratura.

Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego prowadzona przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku:

Działanie 1. Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego osoby uzależnionej bądź na wniosek instytucji zewnętrznej. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku (zwana dalej GKRPA) przyjmuje wnioski o wszczęcie procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu od każdego, zwłaszcza od: - członków rodziny; - sąsiadów; - instytucji takich jak: Komenda Powiatowa Policji w Łasku, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Sądu, Prokuratury i innych. GKRPA nie jest zobowiązana do rozpatrywania pism anonimowych.

Działanie 2. Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury. Ponadto w przypadku stwierdzenia we wniosku zjawiska przemocy w rodzinie, GKRPA wypełnia formularz „Niebieska Karta” i przekazuje go do rozpatrzenia do Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy MGOPS w Łasku.

Działanie 3. GKRPA pisemnie zawiadamia osobę zgłoszoną na leczenie o wszczętym postępowaniu, jednocześnie wskazuje instytucje pomocowe działające na terenie Gminy Łask w zakresie uzaleznień, w tym Poradnię Terapii Uzaleznienia i Współuzaleznienia od Alkoholu w Łasku. Następnie Komisja zaprasza osobę zgłoszoną na najbliższe posiedzenie, członkowie Komisji starają się zmotywować osobę do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, wskazują instytucje, w których osoba mająca problem z alkoholem może uzyskać pomoc w formie konsultacji, terapii stacjonarnej lub ambulatoryjnej.

Działanie 4. Jeżeli osoba zgłoszona nie stawi się na pierwsze spotkanie, zapraszana jest na kolejny termin posiedzenia Komisji (dwukrotne zaproszenie).

Działanie 5. W przypadku stawienia się osoby zgłoszonej i wykazania przez nią woli do podjęcia leczenia GKRPA monitoruje, czy osoba uczestniczy w terapii bądź innych zajęciach, czy powstrzymuje się od spożywania alkoholu, czy nie zakłóca porządku publicznego. Robi to poprzez kontakt z Poradnią, Punktem Konsultacyjnym, instytucjami pomocowymi zakresu uzależnień, rodziną.

Działanie 6. Jeżeli fakt nadużywania alkoholu zostaje potwierdzony i zostają spełnione przesłanki zawarte w art. 24 ustawy, Komisja kieruje osobę zgłoszoną do biegłych sądowych na badanie psychologiczno – psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju i zakładu leczniczego.

Działanie 7. Gdy osoba kierowana na badania nie zgłasza się na dwa terminy wyznaczonych badań i nie podejmie leczenia dobrowolnie, GKRPA kieruje wniosek do Sądu o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Sąd może wydać postanowienie o doprowadzeniu na badanie do biegłych sądowych przez Policję, w przypadku nie zgloszenia się na nie po zaproszeniu przez Komisję.

Działanie 8. Do Sądu kierowane są również wnioski w przypadkach, gdy osoba zgłosi się na badanie, biegli stwierdzą zespół uzależnienia od alkoholu, ale osoba nie podejmie leczenia odwykowego i nie zaprzestaje spożywania alkoholu, czyli w każdym przypadku, gdy leczenie nie przebiega prawidłowo.

Postępowanie Sądowe

1. Sąd wyznacza pierwsze posiedzenie po wpłynięciu wniosku z GKRPA o zobowiązanie do podjęcia leczenia. GKRPA nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd.

2. Jeżeli w danej sprawie brak jest opinii biegłych, (bo np. osoba nie zgodziła się na badanie przez biegłych lub nie zgłosiła się na wyznaczony termin badania), Sąd kieruje taką osobę na badanie. Sąd ma uprawnienie do przymusowego doprowadzenia przez Policję osoby na rozprawę, jak również na badanie. Ten etap postępowania odbywa się już bez udziału członków GKRPA, chyba, że Sąd zadecyduje o obowiązku uczestniczenia przedstawiciela GKRPA podczas posiedzenia Sądu.

3. Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji, Kuratora) wydać następujące orzeczenie:
- oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,
- wydać postanowienie o zobowiązaniu do leczenia.

4. Sąd może zobowiązać osobę do poddania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w szpitalu) lub w niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w poradni, w ośrodku). Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora nad przebiegiem leczenia odwykowego.

5. Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego przysługuje apelacja.

6. Zobowiązanie do poddania się leczeniu trwa dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu i po tym okresie postępowanie jest umarzane, bez względu na to czy osoba spożywa alkohol. Jeżeli sąd wyda postanowienie o zobowiązaniu do leczenia w niestacjonarnej placówce leczniczej a osoba nie podjęła leczenia sąd może z urzędu zmienić po uzyskaniu takiej informacji z poradni formę leczenia na leczenie stacjonarne.