Klauzula informacyjna - monitoring budynku

DrukujGeneruj PDF

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
w ramach funkcjonującego monitoringu wizyjnego wokół siedziby  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 

Administratorem danych jest:

Dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku reprezentowany przez Kierownika.
Kontakt z administratorem:

  1. Osobiście: w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku Ul. Stefana Batorego 31, 98-100 Łask.
  2. Telefonicznie: (43) 675 21 38.
  3. Pisemnie: na adres pocztowy Ośrodka lub na adres poczty elektronicznej: poczta@mgopslask.pl

Inspektor Ochrony Danych

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mgopslask.pl

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych

W ramach funkcjonującego monitoringu wizyjnego dane będą przetwarzane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku w celach:

  1. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, gdzie podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorach danych i są dostępne przez okres nie dłuższy niż 90 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane.

Rejestracji i zapisowi danych na nośnikach podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych mogą być organy uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Na wniosek osób poszkodowanych lub stosownych organów zabezpiecza się zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu, kradzieży mienia i innych incydentów dla celów dowodowych. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek.

Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sadom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku w ramach funkcjonującego monitoringu wizyjnego mają prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych. Realizacja tego prawa poprzedzona jest analizą: tożsamości wnioskodawcy, jego prawa bądź interesu w uzyskaniu nagrania, praw i interesów innych osób znajdujących się na nagraniu.
  2. usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane – prawo to jest realizowane poprzez ustalony okres retencji danych.
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.