JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

DrukujGeneruj PDF

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka,  matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922,00 zł.  .
Wniosek o wypłatę składa się w terminie  12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Wysokość zapomogi - 1000 zł na jedno dziecko

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
  • uwierzytelnione kopie dokumentu stwierdzające tożsamość osoby ubiegajacej się (obojga rodziców) i odpowiednio : dokument stwierdzający przysposobienie dziecka albo ustalenie opieki prawnej (wyrok, orzeczenie, zaświadczenie sądu rodzinnego)
  • zaświadczenie lekarza lub położnej potwierdzające że matka dziecka pozostawała pod opieka medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciązy do porodu
  • ksero nakazu płatniczego za 2022 r. lub zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego ( dot. osób posiadających gospodarstwo rolne )