DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

DrukujGeneruj PDF

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka,  matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922,00 zł. 
Wniosek o wypłatę składa się w terminie  12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Wysokość zapomogi - 1000 zł na jedno dziecko.

 

Dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

  • dowód osobisty do wglądu,
  • obowiązek zgłoszenia uzyskania lub utraty dochodu – jeżeli zaszły zmiany w zatrudnieniu od 01 stycznia 2022 do dnia złożenia wniosku;
  • zaświadczenie o opłaconych składkach zdrowotnych za 2022 r. od dochodów z tytułu renty lub emerytury, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego z ZUS lub KRUS;
  • ksero nakazu płatniczego za 2022 r. lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego - jeśli jest się posiadaczem ziemi, za którą płacimy podatek rolny;
  • oświadczenie lub zaświadczenie o uzyskanym stypendium w roku 2022;
  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka – jeżeli niepełnosprawność istnieje;
  • ksero wyroku zasądzającego alimenty;
  • oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły, że dziecko się uczy (dotyczy: szkoła ponadgimnazjalna i szkoła wyższa);
  • w przypadku zasądzonych alimentów na dziecko - zaświadczenie od komornika o ilości ściągniętych alimentów od dłużnika w 2022 r.;
  • zaświadczenie lekarskie mówiące o pozostawaniu pod opieką lekarska przed 10 tygodniem ciąży.

 

Pliki do pobrania: