ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

DrukujGeneruj PDF

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Przysługuje matce lub ojcu, albo opiekunowi faktycznemu dziecka (nie przysługuje opiekunowi prawnemu) oraz innej osobie, jeżeli ciąży na niej obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny legitymującym się :

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami :

  • stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub
  • orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

! Wysokość świadczenia – 2458,00 zł miesięcznie.

Nie przysługuje, gdy :

  • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
  • osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim .
  • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę i korzysta z niej przez więcej niż 5 dni w tygodniu
  • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko
  • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna
  • na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką.