Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

DrukujGeneruj PDF

Wojewódzka Karta Rodzin WielodzietnychSejmik Województwa Łódzkiego chcąc wspomóc rodziny wielodzietne z naszego regionu w dniu 25 lutego 2020 r. przyjął uchwałę NR XVI/261/20 przyjmującą program działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych. Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca 2020 r., poz. 1753.

Program ten zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządowe, stowarzyszenia, fundacje czy prywatnych przedsiębiorców. Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.
 

Mając na uwadze dotarcie do jak najszerszego kręgu rodzin wielodzietnych, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji na temat programu i wsparcie rodzin oraz osób uprawnionych w uzyskaniu dostępu do wniosku. Program bowiem może stanowić dla wielu rodzin i osób realną ulgę finansową.
 

Wniosek o przyznanie Karty można złożyć osobiście, przesłać pocztą na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź bądź za pomocą platformy ePUAP.
Informacje na temat Karty oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi: www.rcpslodz.pl w zakładce Dziecko i Rodzina, podakładka Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.
Szczegółowych informacji udziela pani Dominika Kielanowska, tel: 42 203 48 67 adres e-mail: karta@rcpslodz.pl.