Rodzina 500+

DrukujGeneruj PDF

PROGRAM RODZINA 500+

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce albo ojcu dziecka,

- opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

- opiekunowi prawnemu dziecka,

- dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Kwota świadczenia wychowawczego przysługuje za niepełny miesiąc w przypadku:

  • urodzenia dziecka,

  • ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub

  • gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

  3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

  4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia wychowawcze jest przyznawane od 1 czerwca 2021 r do maja 2022r. na podstawie wniosków złożonych od 1 lutego 2021r.