Dodatek mieszkaniowy

DrukujGeneruj PDF

Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy, przysługuje:

- najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Kto nie może skorzystać z dodatku mieszkaniowego?

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

- domu pomocy społecznej,
- młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- schronisku dla nieletnich,
- zakładzie poprawczym,
- zakładzie karnym,
- szkole, w tym w szkole wojskowej

*jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie

Kryterium dochodowe:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie, nie przekroczył w gospodarstwie:

- jednoosobowym - 40% - (tj. 2265,01 zł)
- wieloosobowym - 30%  - (tj. 1698,76 zł)

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - 9 lutego 2022

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5662,53 zł.

Czyli:

- gospodarstwo jednoosobowe nie może przekroczyć 2265,0

- gospodarstwo wieloosobowe nie może przekroczyć 1698,76 

Zwiększenie normatywnej powierzchni

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju pkt. 10 w orzeczeniu. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.

Wywiad środowiskowy

Ośrodek Pomocy Społecznej  przyznający dodatek mieszkaniowy ma prawo do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Odmowa przeprowadzenia wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Kiedy nie przyznaje się dodatku?

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Czyli zgodnie z głoszeniem Prezesa GUS w 2022 - kwota ta wynosi 5662,53 
 Nie może być niższa niż: 28,31 zł

Bez zmian z kolei pozostanie kryterium metrażowe uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Poza uprawnieniem wynikającym z art. 5 ust. 3 ustawy pozwalającym normatywną powierzchnię powiększyć o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Liczba osób
w gospodarstwie domowym

Powierzchnia
normatywna
Powierzchnia normatywna zwiększona
o 30 proc. dopuszczalnego przekroczenia
       1 osoba 35 m2 45,5 m2
       2 osoby 40 m2 52,0 m2
       3 osoby 45 m2 58,5 m2
       4 osoby 55 m2 71,5 m2
       5 osób 65 m2 84,5 m2
       6 osób 70 m2 91,0 m2