ZASIŁEK RODZINNY

DrukujGeneruj PDF

 

ZASIŁEK RODZINNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390, 658, 852.) określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

ZASIŁEK RODZINNY

Przysługuje jeżeli dochód rodziny za rok 2022 w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł (764 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych będzie można składać drogą elektroniczną od 01 lipca 2023r. a tradycyjnie w formie papierowej  od 1 sierpnia 2023r.  w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.

Dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2023/2024:

 • dowód osobisty do wglądu,
 • obowiązek zgłoszenia uzyskania lub utraty dochodu – jeżeli zaszły zmiany w zatrudnieniu od 01 stycznia 2022 do dnia złożenia wniosku;
 • zaświadczenie o opłaconych składkach zdrowotnych za 2022r. od dochodów z tytułu renty lub emerytury, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego z ZUS lub KRUS;
 • ksero nakazu płatniczego za 2022r. lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego - jeśli jest się posiadaczem ziemi, za którą płacimy podatek rolny;
 • oświadczenie lub zaświadczenie o uzyskanym stypendium w roku 2022;
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka – jeżeli niepełnosprawność istnieje;
 • ksero wyroku zasądzającego alimenty;
 • oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły, że dziecko się uczy (dotyczy: szkoła ponadgimnazjalna i szkoła wyższa);
 • w przypadku zasądzonych alimentów na dziecko - zaświadczenie od komornika o ilości ściągniętych alimentów od dłużnika w 2022r.;

 

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w szczególności zaistnienia okoliczności uzyskania dochodu lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym związanych z koniecznością ponownego ustalenia prawa do tego świadczenia, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia rodzinne.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego,  a w konsekwencji koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Zasiłek nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:

 • rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
 • ojciec jest nieznany,
 • powództwo o alimenty zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego.

Od 01.11.2018 r. kwoty zasiłków rodzinnych wynoszą odpowiednio:

 • zasiłek rodzinny na dziecko w i wieku do ukończenia 5 roku życia – 95,00 zł miesięcznie,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124,00 zł miesięcznie,

zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 135,00 zł miesięcznie.

Pełną informację można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Batorego 31, 98-100 Łask w godzinach urzędowania, pokój nr 1, pod numerem telefonu: 43 676-27-00 oraz na stronie internetowej: www.mgopslask.pl