Bezdomność

DrukujGeneruj PDF

Pomoc osobom bezdomnym.

W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Według ustawy o pomocy społecznej osoba bezdomna to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Udzielenie schronienia jest zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (art. 48a ww. ustawy). Wymaga złożenia pisemnego wniosku i przeprowadzenia niezbędnych procedur mających na celu stwierdzenie spełnienia kryteriów wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym również przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osobą bezdomną i wydania decyzji administracyjnej. Konieczne jest również zawarcie kontraktu socjalnego z osobą bezdomną w celu wzmocnienia jej aktywności społecznej, wyjścia z bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej.
 

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku pomocą osobom bezdomnym zajmują się
pracownicy Działu Świadczeń Społecznych:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Batorego 31, 98-100 Łask
Dział Świadczeń Społecznych pok. 16
tel. 43 675 21 38

Poniedziałek - Piątek od 7.30 – 15.30

W 2024 r. Gmina Łask zawarła umowę z Centrum Wsparcia Społecznego – Schronisko dla Osób Bezdomnych w Biłgoraju, 97-410 Biłgoraj 1,  na  realizację zadania publicznego w zakresie udzielenia tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych. 

Zasady odpłatności

Opłata za pobyt w placówce ustalana jest na zasadach określonych w Uchwale Nr Nr XVII/187/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych oraz mieszkaniach chronionych.