Opieka wytchnieniowa 2024 r.

DrukujGeneruj PDF

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 r.

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, z późn. zm.). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie  zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. ustawy. Wojewoda przekazał gminie Łask środki Funduszu na realizację zadania w Łącznej kwocie 45 200,00 zł.

Informacje o programie

Opieka wytchnieniowa to forma pomocy dla osób, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Polega ona na tym, że na czas nieobecności opiekuna osoba niepełnosprawna zostaje pod opieką innej osoby. To pozwala opiekunowi na chwilę oddechu i czas wolny dla siebie. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji nagłej. To taka sytuacja, gdy opiekun z nagłego powodu nie może wykonywać swoich obowiązków.

Adresatami Programu są:

Zgodnie z warunkami Programu głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących  bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
     a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
     b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)  poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.
Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji,  gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnychpowodów nie  będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Termin realizacji zadania

Program "Opieka wytchnieniowa"  będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r..


 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do wzięcia udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024” finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego.

DOFINANSOWANIE
45 200,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

45 200,00 zł

Serdecznie zapraszamy !