Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

DrukujGeneruj PDF

Uwaga! Od marca 2024 r.obowiązuje nowy wzór wniosku oraz załącznika (karta osoby przyjętej do zakwaterowania).


Świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Początkowo okres wsparcia wynosił 60 dni, ale w konsekwencji nowelizacji specustawy z 27 kwietnia wydłużono ten okres do 120 dni. Dodano też kolejny warunek- posiadanie numeru PESEL przez obywatela Ukrainy.

 

OKRES ZAKWATEROWANIA TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU
Do 29 kwietnia 2022r  (obywatele nie posiadający numeru PESEL) Do 15 lipca 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. Do 31 lipca 2022 r.
Od lipca 2022 r. Miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela

Znowelizowane 24 czerwca 2022 r. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłat określa przypadki, kiedy gmina może przedłużyć wypłatę świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni.
Dotyczyć to będzie tych obywateli Ukrainy, którzy ze względu na warunki osobiste nie mogą się usamodzielnić i pokrywać we własnym zakresie kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

 

Znowelizowane rozporządzenie wymienia następujących obywateli Ukrainy:

1. Posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i każde małoletnie dziecko tych osób;
2. Posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności; świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i każde małoletnie dziecko tych osób;
3. Ukończyli 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
są kobietami w ciąży lub osobami wychowującymi dziecko do 12 miesiąca życia; świadczenie
4. przysługuje za kobietę w ciąży i każde jej małoletnie dziecko lub opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i wszystkie jego małoletnie dzieci;
5. Samotnie sprawują na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci; świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
6. Są małoletnimi wymienionymi w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; świadczenie przysługuje za małoletniego, opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.