OŚWIADCZENIE/ЗАЯВИ

DrukujGeneruj PDF

Oświadczam, że nie posiadam zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany, nie złożyłem wniosku o ochronę międzynarodową.

Я заявляю, що не маю дозволу на постійне перебування, дозволу на тимчасове перебування, дозволу на довгострокове перебування резидента Європейського Союзу, статусу біженця, додаткового захисту, дозволу на толероване перебування, не подав(ла) та не хочу подавати заяву на міжнародний захист

Pliki do pobrania: