DOPŁATA do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

DrukujGeneruj PDF

W  związku z art.15 zzzic ust. 1¹ ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U z 2020 poz. 1842 ze zm.) od dnia 05.01.2021 r. NAJEMCY i PODNAJEMCY lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości nieprzekraczającej 75 % czynszu.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może być przyznany wyłącznie NAJEMCY lub PODNAJEMCY spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku gdy:
1. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy, jest co najmniej o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.
2. Ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.
3. Ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

ADNOTACJA do WNIOSKU
1. Do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć ADNOTACJĘ: „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu" – wzór adnotacji dostępny jest w zakładce DODATKI MIESZKANIOWE
2. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 stanowi 75 % miesięcznego czynszu, jednak nie więcej niż 1500 zł
3. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
4. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.