Rodzina 500+

DrukujGeneruj PDF

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego, a więc co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami.

 Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania.

Wnioski będzie można składać drogą elektroniczną od 01 lipca 2018 r. a  tradycyjnie w formie papierowej od 01 sierpnia 2018r. 

Dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do świadczeniawychowawczego na okres zasiłkowy 2018/2019:

 • Dowód osobisty do wglądu,
 •  obowiązek zgłoszenia uzyskania lub utraty dochodu – jeżeli zaszły zmiany w zatrudnieniu od 01 stycznia 2017 do dnia złożenia wniosku;
 • zaświadczenie o opłaconych składkach zdrowotnychza 2017r. od dochodów z tytułu renty lub emerytury, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego z ZUS lub KRUS;
 • ksero nakazu płatniczego za 2017r. lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego - jeśli jest się posiadaczem ziemi, za którą płacimy podatek rolny;
 • oświadczenie lub zaświadczenie o uzyskanym stypendium w roku 2017;
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka – jeżeli niepełnosprawność istnieje;
 • ksero wyroku zasądzającego alimenty;
 • oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły, że dziecko się uczy (dotyczy: szkoła ponadgimnazjalna i szkoła wyższa);
 • w przypadku zasądzonych alimentów na dziecko - zaświadczenie od komornika o ilości ściągniętych alimentów od dłużnika w 2017r.;
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2017 – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym/ na podstawie karty podatkowej;

 

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeniawychowawczego, w szczególności zaistnienia okoliczności uzyskania dochodu lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w tym związanych z koniecznością ponownego ustalenia prawa do tego świadczenia, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczeniewychowawcze.

Niepoinformowanie gminnego organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, a w konsekwencji koniecznością jego zwrotuwraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Obowiązek informowania o zmianach w sytuacji dochodowej rodziny, w szczególności uzyskania dochodu, dotyczy wyłącznie osób ubiegających się/otrzymujących świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:

 • rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
 • ojciec jest nieznany,
 • powództwo o alimenty zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego.

Pełną informację można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask w godzinach urzędowania, pokój nr 3, pod numerem telefonu: 43 676-27-00 oraz na stronie internetowej www.mgopslask.pl