Rodzina 500+

DrukujGeneruj PDF

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku  informuje, że w dniu 16 maja 2019 r. została podpisana  ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 924)
 

Najważniejsze zmiany dotyczące 500+
 
1. Likwidacja kryterium dochodowego -  świadczenie to będzie niezależne od wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny. W związku ze zniesieniem kryterium dochodowego rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej.
2. Likwidacja procedury ustalania alimentów od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez osoby samotnie wychowujące dzieci. Samotny rodzic nie będzie musiał przedstawiać tytułu wykonawczego w sprawie alimentów od drugiego rodzica.
3. Wydłużony okres świadczeniowy. Świadczenie wychowawcze będzie przyznane do dnia 31 maja 2021, co oznacza że rodzice nie będą musieli składać wniosków w 2020 roku. Dopiero w celu uzyskania świadczenia na okres od dnia 1 czerwca 2021 r., trzeba będzie złożyć kolejny wniosek, drogą elektroniczną już od lutego 2021r.
4. Brak decyzji administracyjnej. Przyznanie świadczenia wychowawczego, nie wymaga wydania decyzji, organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany adres poczty elektronicznej. Ważne, aby składając wniosek  o 500+ podać swój adres poczty elektronicznej e-mail, wówczas informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na ten adres.
5. Wprowadzenie 3 miesięcznego terminu liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o 500+ (dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca). Jeżeli rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od daty narodzin dziecka, to świadczenie to otrzyma od daty jego narodzin  (z wyrównaniem za ten okres ).
6. Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka, w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Jeżeli wniosek drugiego rodzica zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od śmierci 1 rodzica, to prawo do świadczenia przyznaje się począwszy od dnia śmierci.

OD 1 LIPCA 2019 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” również na pierwsze dziecko bez względu na dochody  rodziny.

Wnioski można składać za pośrednictwem:

•    Systemów teleinformatycznych banków
•    Portalu informacyjno-usługowego emp@tia: www.empatia.mpips.gov.pl
•    Platformy Usług Elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue

Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku -  pokoje Nr 3, 14)

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata zależy od terminu złożenia  prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

   lipiec-sierpień 2019 r.

   wypłata do 31 października 2019 r.
   (z wyrównaniem od lipca 2019 r.)

   wrzesień 2019 r.

   wypłata do 30 listopada 2019 r.
   (z wyrównaniem od lipca 2019 r.

   październik 2019 r.

   wypłata do 31 grudnia 2019 r.

   listopad 2019 r.

   wypłata do 31 stycznia 2020 r.

   grudzień 2019 r.

   wypłata do 29 lutego 2020 r.

WAŻNE:

 Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do  świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., od 1 lipca 2019 r. winny złożyć  jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W związku z tym, osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia  wychowawczego na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+) od 1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci  (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.)  od 1 października 2019 r.


Pełną informację można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Batorego 31, 98-100 Łask w godzinach urzędowania, pokój nr 1, pod numerem telefonu: 43 676-27-00 oraz na stronie internetowej www.mgopslask.pl