OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

DrukujGeneruj PDF

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. 

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez ponad tysiąc firm i instytucji z całej Polski. Milionowa Karta została wydana w maju 2015 r.

 

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów

członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

  •  szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  • szkole wyższej – do końca roku akademickiego

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci
Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej

WYMAGANE DOKUMENTY:

Składając wniosek o przyznanie Karty, należy wskazać czy wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub elektronicznej oraz przedstawia się oświadczenia potwierdzające prawo do przyznania Karty, w szczególności:

  • w przypadku rodzica –oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia , które uczą się w szkole lub szkole wyższej  - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, składa się pod rygoremodpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W jakim czasie od wysłania przez ośrodek pomocy  wniosku o wydruk spersonalizowanej Karty Dużej Rodziny jest ona dostarczana do gminy?

Karty Dużej Rodziny dostarczane będą do ośrodka pomocy  w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej n przez kolejne 30 dni.

Najczęściej zadawane pytania >>


Wnioski należy składać w pokoju nr 3 Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

 

OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WNIOSKOWANIA O NOWĄ FORMĘ KARTY DUŻEJ RODZINY – ELEKTRONICZNĄ.

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w formie elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r.

Po upływie tego czasu, jak i w przypadku gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi być złączony dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.

Chcąc otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny, należy:

  1. Złożyć wniosek w siedzibieMiejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Warszawska 14, parter budynku, pokój nr. 3lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje się o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
  1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu AppStore lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty,
  2. Po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące nowej formy Karty (elektronicznej) umieszczone zostały na stronie MRiPPS pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodzi..., natomiast nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu wraz załącznikami został umieszczony w miejsce dotychczasowych wzorów w Biuletynie Informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem :https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-d..., jak również na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku pod adresem: http://mgopslask.pl/ogolnopolska-karta-duzej-rodziny.