Usługi opiekuńcze

DrukujGeneruj PDF

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje także  osobom:

  • 1) mieszkającym samotnie, a posiadającym rodzinę oddzielnie zamieszkałą, a rodzina-małżonek, wstępni, zstępni nie mogą im takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, niepełnosprawność  Iub z innych uzasadnionych przyczyn;
  • 2) zamieszkujących i gospodarujących wspólnie z rodziną, a rodzina-małżonek, wstępni , zstępni nie mogą im takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, niepełnosprawność  Iub z innych uzasadnionych przyczyn;

Usługi opiekuńcze przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, po uzyskaniu przez MGOPS informacji o osobie, która wymaga pomocy, a jest jej pozbawiona.

Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracowni ka socjalnego w drodze przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Koszt jednej godziny wynosi 12,00 zł.

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze

Dochód na osobę w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Procentowy wskaźnik odpłatności ustalonych od kosztu jednej godziny usług opiekuńczych
Osoby samotnie gospodarujące Osoby zamieszkujące z rodziną
do 100% 0 % 0 %
powyżej 100 % - 130 % 5 % 20 %
powyżej 130 % - 150 % 10 % 30 %
powyżej 150 % - 170 % 15 % 40 %
powyżej 170 % - 190 % 20 % 50 %
powyżej 190 % - 230 % 30 % 60 %
powyżej 230 % - 250 % 40 % 70 %
powyżej 250 % - 270 % 50 % 80 %
powyżej 270 % - 300 % 60 % 90 %
powyżej 300 % - 350 % 70 % 100 %
powyżej 350 % - 370 % 80 % -
powyżej 370 % - 400 % 90 % -
powyżej 400 % 100 % -