ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

DrukujGeneruj PDF

Przysługuje matce lub ojcu, albo opiekunowi faktycznemu dziecka (nie przysługuje opiekunowi prawnemu) oraz innej osobie, jeżeli ciąży na niej obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny legitymującym się :

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami :

  • stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub
  • orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

! Wysokość świadczenia - 800 zł miesięcznie.

 

Nie przysługuje, gdy :

  • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
  • osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim .
  • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę i korzysta z niej przez więcej niż 5 dni w tygodniu
  • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko
  • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna
  • na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką