Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO

DrukujGeneruj PDF

Dzięki nowym regulacjom, które określa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. RODO zmieniamy się na lepsze. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych na jak najwyższym poziomie dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczenia jakie stosujemy minimalizowały ryzyko ich naruszenia. Jednocześnie pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego przekazując Państwu poniższe dane:

 

Administratorem Państwa danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku z siedzibą przy ul. Warszawskiej 14, 98-100 Łask. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można się z nami skontaktować przy pomocy numeru telefonu: +48 (43) 675-21-38 lub drogą elektroniczną poprzez wyznaczony adres e-mail: mgopslask@interia.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji lub osobiście pod adresem wskazanym wyżej.

 

Ze względu na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, wynikających z art. 9 RODO, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Powyższą funkcję pełni Pan Kamil Mękarski, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod wyznaczonym adresem: kamil.mekarski@protectit.pl

Wszelkie dane otrzymane od Państwa posłużą do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w szczególności do ustalenia prawa do korzystania oraz otrzymania pomocy. W pozostałych przypadkach Państwa dane będą wykorzystywane w celu realizacji umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a także w celu podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy.

Zgłaszając się do Administratora mają Państwo obowiązek podać wszelkie informacje potrzebne do rzetelnego ustalenia Państwa sytuacji majątkowej, rodzinnej, czy zdrowotnej. Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia pomocy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych ww. celów, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku wyrażonej zgody dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem, przetwarzania dokonanego przed wycofaniem.

Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane osobowe, usługi  bankowe, czy ubezpieczeniowe. W przypadku kontaktu z nami poprzez e-mail, kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, jeśli minął czas w jakim przepisy prawa zobowiązują Administratora do ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizowanych celów przetwarzania nie występuje profilowanie, a dane nie będą transferowane poza Polskę. Mogą Państwo skorzystać z przedstawionych praw, kontaktując się z Administratorem na powyższe dane kontaktowe.