Program dożywiania

DrukujGeneruj PDF

Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Podwyzszenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dozywiania 2014-2020" w formie pieniężnej
Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-220

 

Zarządzenie NR 29/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lutego 2016 r.  
w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 101/2014 z dnia  28.05.2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury
realizacji programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
w Gminie Łask na lata 2014-2020.

 

 

 

Harmonogram realizacji programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.

 

Lp.

 

ZADANIA

 

ODPOWIEDZIALNY

 

TERMINY

1.

Zabezpieczenie środków na realizacje programu

 

Główny Księgowy MGOPS w Łasku

Uchwała Rady Miejskiej o przyjęciu budżetu Gminy Łask

2.

Kwalifikacja osób do programu na podstawie diagnozy i wniosków pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, osób zainteresowanych.

MGOPS w Łasku - Dział Pomocy Środowiskowej, instytucje oświatowe,

W okresie realizacji programu

3.

Sporządzanie kontrolnego wywiadu środowiskowego.

MGOPS w Łasku - Dział Pomocy Środowiskowej

od czerwca oraz do grudnia danego roku.

4.

Przyznanie świadczenia, wystawianie decyzji administracyjnych.

MGOPS w Łasku - Dział Świadczeń

w okresie realizacji programu

5.

Sporządzenie do placówek oświatowych listy uczniów /osób dorosłych zakwalifikowanych do bezpłatnych posiłków                z „Programu dożywiania”.

MGOPS w Łasku - Dział Świadczeń

w okresie realizacji programu

6.

Przeanalizowanie środowisk pod kątem konieczności wszczęcia z urzędu postępowań w sprawie przyznania pomocy w formie dożywiania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, które przestały korzystać z pomocy w okresie wakacyjnym.

MGOPS w Łasku - Dział Pomocy Środowiskowej

Październik –listopad danego roku.

7.

Objęcie pracą socjalna rodzin, których dzieci długotrwale korzystają z dożywiania na podstawie art. 6 ustawy                           o "Programie dożywiania".

MGOPS w Łasku  - Dział Pomocy Środowiskowej

W okresie realizacji programu

8.

Bieżąca kontrola rachunków przedstawionych przez placówki realizujące "Program dożywiania" pod kątem rzetelnego prowadzenia rozliczeń.

MGOPS w Łasku  - Dział Świadczeń

W okresie realizacji programu

9.

Monitorowanie jakości żywienia i stan pomieszczeń                     w placówkach oświatowych i stołówkach.

MGOPS w Łasku - Dział Świadczeń

Sanepid Łask

Do czerwca oraz do grudnia danego roku.

10.

Monitoring programu:
Przekazywanie sprawozdań kwartalnych do ŁUW

MGOPS w Łasku - Dział Świadczeń

Do 15 kwietnia, 15 lipca,
15 października danego roku.

Roczne sprawozdanie podsumowujące realizację programu ŁUW

MGOPS w Łasku - Dział Świadczeń

Do 20 stycznia następnego roku.