Dobry Start 300+

DrukujGeneruj PDF

      

Świadczenie DOBRY START przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!

 • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
 • Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

 

Wnioskowanie o świadczenie „Dobry start  300+ dla uczniów szkół dla dorosłych i policealnych"

Od 1 sierpnia 2019 r. istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie dobry start dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Stało się tak za sprawą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. poz. 1343). Program "Dobry start", którego głównym celem jest wsparcie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na uczące się dziecko, ma wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Zakładając, że istotne jest, aby każdy uczeń, bez względu na typ szkoły, objęty był jednorazowym świadczeniem, rozporządzenie zawiera zmianę definicji szkoły, w której nauka uprawnia do świadczenia dobry start. Przy czym, nowa regulacja nie powoduje żadnych zmian w kryteriach wieku dziecka, na które przysługuje świadczenie - wciąż będzie ono należne, co do zasady, na uczące się w szkole dzieci w wieku do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24 lat.

Natomiast (nadal) nie będzie ono przysługiwało:

 • jeżeli dziecko/osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, karnym, areszcie śledczym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
   
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Ponadto w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021:

 • na dziecko uczące się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej,
   
 • przez osobę uczącą się, która uczy się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej

nie stosuje się przepisów § 13 ust. 1 rozporządzenia zmienianego, a więc z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. poz. 1061).

Dla ubiegających się o świadczenie dobry start dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych oznacza to, że wnioski na rok szkolny 2019/2020 mogą być składane tylko drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Batorego 31, pokój nr 1 lub drogą pocztową).

Drugą ze zmian przewidzianą w rozporządzeniu jest umożliwienie ubiegania się o świadczenie dobry start za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS. Obecnie wnioski o świadczenie dobry start, obok drogi tradycyjnej, można składać drogą elektroniczną przez sprawdzony przy Programie "Rodzina 500+" kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia MRPiPS (z zastrzeżeniem jak wyżej). W celu jeszcze większego ułatwienia rodzinom ubiegania się o świadczenie dobry start, dodatkowo wprowadzono możliwość składania wniosków za pośrednictwem PUE ZUS.

Zmiany obowiązują od 1 sierpnia 2019 r.

 

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

 Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Batorego 31 (pokój Nr 1).
Informacje na ten temat można uzyskać pod nr telefonu 43 676 27 00.

Adresy poczty elektronicznej pracowników, którzy będą wysyłać korespondencje do klientów:
1. kamila.gierczak@mgopslask.pl
2. a.herman@mgopslask.pl
3. n.rucinska@mgopslask.pl
4. k.stasiak@mgopslask.pl

 Kiedy złożyć wniosek?

 Wniosek na świadczenie Dobry start będzie można składać już od 1 lipca 2020 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną (papierową).

 Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 • Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

 W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.