Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenia usług schronienia

DrukujGeneruj PDF

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie usługi dotyczącej udzielenia tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienia wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że:

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty złożone przez następujące firmy:
- Oferta Nr 1 - Stowarzyszenie "Jesień" 86-010 Koronowo, Nowy Jasiniec 45 oferujące wykonanie usługi 
   schronienia dla osób bezdomnych za cenę 30,00 zł.
- Oferta Nr 2 - Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Bełchatowie
   97- 400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 19B  oferujące wykonanie usługi schronienia dla osób bezdomnych za
  cenę 28,00 zł.

2. W wyniku oceny złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

- Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Bełchatowie
   97- 400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 19B

Wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. Wymieniona wyżej oferta zawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert.  Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium ofert była najniższa cena zaoferowana przez Wykonawcę.

Termin podpisania umowy zostanie ustalony z Wykonawcą.