Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawienie pogrzebu

DrukujGeneruj PDF

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie usługi polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Łask (zgodnie z Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Łask oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.)

W wyniku oceny złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez Wykonawcę:
Firmę Pogrzebową "Bulzacki" PHU -s.c. D.K. BULZACCY, ul. Wąska 3, 98-100 Łask
Wyboru oferty dokonano na podstawie kryterium cenowego ustalonego za całość usług, tj. wszystkie prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.