Zarządzenie Kierownika MGOPS w Łasku w sprawie czasowego zawieszenia działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Łasku