ŚWIADCZENIA RODZINNE 2016/2017

DrukujGeneruj PDF

Zasady przyznawania świadczeń rodzinnych
– okres świadczeniowy 2016/2017

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych wydawane są  od 1 sierpnia 2016 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, są także do pobrania na stronie internetowej  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

 

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
informuje

W przypadku nowego okresu zasiłkowego, który trwać będzie od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r. osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może składać wniosek począwszy od miesiąca września 2016 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r , poz. 114 ze zm.) w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do dnia 30.09.2016r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłacone będą do dnia 30.11.2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 01.10.2016 r. do 30.11.2016 r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłacone będą do dnia 31.12.2016r.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, opiekunowie faktyczni dziecka lub osoby uczące się.

Dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017:

. obowiązek zgłoszenia uzyskania lub utraty dochodu;
. ksero nakazu płatniczego za 2015r. lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego;
. oświadczenie lub zaświadczenie o uzyskanym stypendium w roku 2015;
. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinnych;
. ewentualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka;
. ksero wyroku zasądzającego alimenty;
. oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły, że dziecko się uczy (dotyczy: szkoła ponadgimnazjalna i szkoła wyższa);
. ksero aktu urodzenia dziecka.

 

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w szczególności zaistnienia okoliczności uzyskania dochodu lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym związanych z koniecznością ponownego ustalenia prawa do tego świadczenia, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia rodzinne.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, a w konsekwencji koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Prawo do otrzymania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w 2016 r. przysługuje osobie wnioskującej jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł .Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny wraz dodatkami przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Od 01.11.2016 r. kwoty zasiłków rodzinnych wynoszą odpowiednio:

  • zasiłek rodzinny na dziecko w i wieku do ukończenia 5 roku życia – 95,00 zł miesięcznie,
  • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124,00 zł miesięcznie,
  • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 135,00 zł miesięcznie.

Pełną informację można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask w godzinach urzędowania, pokój nr 3  oraz pod numerem telefonu: 43 676-27-00