REALIZACJA PROGRAMU RODZINA 500+ W ŁASKU

DrukujGeneruj PDF

Od 14 marca w pokoju nr 3 Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku działa punkt informacyjny. Stąd będzie można pobrać druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Przede wszystkim jednak to właśnie tu będzie można pozyskać wszystkie informacje na temat programu oraz wyjaśnić wszystkie swoje wątpliwości.

W ramach programu 500 zł będzie wypłacane na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Tu nie mają znaczenia nasze dochody. Na pierwsze dziecko możliwe jest przyznanie 500 zł tylko w wypadku, gdy dochód nie przekracza 800 zł na osobę lub 1.200 zł na osobę, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Pod uwagę brany jest dochód z 2014 roku. Świadczenie przysługuje dzieciom do 18 roku życia.

Skąd będzie można pobrać druk wniosku?
bezpośrednio w Miejsko – Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Łasku  (w pokoju nr 3) już  od 14 marca 2016 r.,
ze strony internetowej MGOPS oraz gminy Łask (www.lask.pl)

Od kiedy będzie można składać wnioski?

 • od 1 kwietnia 2016 r. (piątek).

Gdzie będzie można składać wnioski?

 • Na parterze Urzędu Miejskiego w Łasku oraz w pokojach 3 i 14,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • lub drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
  • portalu empatia.mrpips.gov.pl (tu należy rozpocząć od założenia konta, które m.in. wygeneruje podpis elektroniczny);
  • platformy usługowej PUE ZUS udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (należy rozpocząć od założenia konta);
  • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – epuap.gov.pl (należy uprzednio założyć konto).

3-miesięczny okres przejściowy
Wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. pozwoli na ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłatę z wyrównaniem od 1 kwietnia br. Ustawa przewiduje zatem 3-miesięczny okres przejściowy. W tym okresie ośrodek  ma również trzy miesiące na wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia i jego wypłatę. Każdorazowo z wyrównaniem od 1 kwietnia.
Wniosek złożony od 2 lipca br. daje prawo do świadczenia wychowawczego począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Uwaga! Tu bez wyrównania za m-ce kwiecień, maj, czerwiec.

Jak otrzymamy pieniądze?
Wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi za pośrednictwem wskazanego przez wnioskodawcę rachunku bankowego. W przypadku braku rachunku bankowego świadczenie będzie wypłacane w kasie (szczegółowe informacje pojawią się w późniejszym terminie )

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie?
Pierwszą decyzję w sprawie przyznania świadczenia otrzymamy na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Kolejne na okres 1 roku (od 1 października do 30 września roku następnego).
Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego (dotyczy to ustalenia prawa do świadczenia na tzw. „pierwsze dziecko”) jest rok 2014.