Nabór na rodzinę wspierającą

DrukujGeneruj PDF

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Pomoc rodzin wpierających określona jest w art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  • opiece i wychowaniu dzieci, spędzaniu czasu z dziećmi, radzeniu z problemami;

  • prowadzeniu gospodarstwa domowego;

  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in. wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, organizacji czasu rodziny, pomocy dzieciom w nauce, zarządzania budżetem rodziny oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom obcym jak też osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, a jedynie przysługuje jej zwrot kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

  1. złożyć wniosek w tej sprawie w MGOPS w Łasku;

  2. umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MGOPS w Łasku;

  3. uzyskać pozytywną opinię Kierownika MGOPS w Łasku na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego;

  4. podpisać umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych ze świadczonym wsparciem.

Zainteresowanych pomocą rodzinom zachęcamy do kontaktu z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łasku  tel. 43-675-21-38 lub 43-675-24-07 – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej – Beata Szukalska