FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2016/2017

DrukujGeneruj PDF

Zasady przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego –
okres świadczeniowy 2016/2017

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydawane są od 1 sierpnia 2016 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, są także do pobrania na stronie internetowej  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

 

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
informuje

że w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2016r.                                                                                                                  

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na okres świadczeniowy 2016/2017 złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2016r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2016r.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice lub pełnoletni uczniowie.

----------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017:

 

. obowiązek zgłoszenia uzyskania lub utraty dochodu;

. zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
. zaświadczenie od komornika o ilości ściągniętych alimentów od dłużnika w 2015r.;
. ksero nakazu płatniczego za 2015r. lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego;
. oświadczenie lub zaświadczenie o uzyskanym stypendium w roku 2015;
. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
. ewentualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka;
. ksero wyroku zasądzającego alimenty;
. oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły, że dziecko się uczy (dotyczy: szkoła ponadgimnazjalna i szkoła wyższa);
. ksero aktu urodzenia dziecka.

 

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimenatcyjnego, w szczególności zaistnienia okoliczności uzyskania dochodu lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym związanych z koniecznością ponownego ustalenia prawa do tego świadczenia, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimenatcyjnego, a w konsekwencji koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

Prawo do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2016 r. przysługuje osobie wnioskującej jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

 

Pełną informację można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask w godzinach urzędowania, pokój nr 3  oraz pod numerem telefonu: 43 676-27-00